ÖZEL SAYGINLAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Özel Saygınlar Koleji Anadolu Lisesi olarak, siz değerli üyelerimize ait kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Özel Saygınlar Koleji Anadolu Lisesi tarafından hangi kapsamda işlenebileceği işbu aydınlatma metni ile açıklanmıştır.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Özel Saygınlar Koleji Anadolu Lisesi veliyi, çalışanları ve adayları aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nin 10uncu maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır. Özel Saygınlar Koleji Anadolu Lisesi Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı üzere, farklı kanallar ve hukuki gerekçeler çerçevesinde temin etmekte, kaydetme, saklama gibi süreçler çerçevesinde işlemekte, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere devretmekte, söz konusu verilerim güvenliği ve yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi konusunda her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

I.Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veri kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Sizinle ve okulumuzdan eğitim hizmeti alacak çocuğunuzla ilgili olarak ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler, uyruk, din, velayete ilişkin kararlar, çocuğunuzun ders notları, meslek ve eğitim durumu bilgileriniz, çalıştığınız yer, nüfus bilgileriniz gibi bilgiler ile sizinle imzalanan sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için gerekli olabilecek bu tip bilgilerbaşvurunuz sırasında ya da sonrasında yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz sağlık bilgileriniz de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Okulumuza Mali Yardım/Burs müracaatında bulunmanız halinde, yukarıdaki verilere ek olarak ya da bunlarla birlikte, öğrencilerimizin Velisi olarak Size ilişkin, oturduğunuz evin tapu, kira bilgi ve belgeleri, kira rayiç bilgileri, araç ve gayrimenkul bilgileriniz, malvarlığınıza ilişkin diğer bilgileriniz, maaş, aylık gelir bilgileri, diğer çocuklarınıza ilişkin bilgiler, çocuğunuzun ve sizin sağlık bilgileri, ödediğiniz vergiye ilişkin bilgileriniz toplanacak ve sadece bu amaç için yetkili birim ve makamlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıdaki kanallar vasıtası ile Kurumumuzca sunduğumuz eğitim ve diğer hizmetler ile ticari faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu kapsamda Veli olarak sizlerin ve çocuklarımızın kişisel verileri;

 • ✓  Kanunen alınmasının zorunlu olması,

 • ✓  Bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,

 • ✓  Hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • ✓  Bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya

  da,

 • ✓  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

 • ✓  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek

  üzere

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

II. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Veri sorumlusu olarak kurumumuz tarafından kişisel verileriniz eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.

 • ✓  Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,

 • ✓  Kurumumuz ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,

 • ✓  İletişim alanında okulumuzla ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.

 • ✓  Kurum tarafından verilen eğitim ve diğer hizmetler ile yapılabilecek farklı ticari faaliyetler ve

sözleşmelerle ilgili hizmet verebilmek, akdettiğiniz ve/veya akdedeceğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, kurumumuzun ve kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz için ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kurumumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz tabi olduğumuz yasal düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun bir şekilde, kurumumuz tarafından verilen hizmetler ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ve diğer yetkili kamu ve özel kurumlarla verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak veya devamı niteliğindeki hizmetlerin verilebilmesi amacıyla sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere, tedarikçilerimize, hukuk, mali ya da diğer danışmanlarımıza, denetçilere, hissedarlarımıza ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizi sadece Kurumumuz ile imzaladığınız sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulması ile ilgili olan kişi ve taraflarla paylaşmaktayız.

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVKK’nun 8inci ve 9uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVKK’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

IV. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak her zaman;

 • ✓  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • ✓  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • ✓  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 • ✓  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • ✓  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • ✓  KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • ✓  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • ✓  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahipsiniz.

Yukarıda yer verilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda yer verilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte formda belirtilen yöntemlerle “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu’nu” doldurup imzalayarak kurumumuza iletebileceklerdir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.